Úspešný rok pre Slovensko

Partizánske Building Components-SK s.r.o., jediný výrobný závod spoločnosti VELUX na Slovensku, ukončil rok 2014 s nárastom obratu v medziročnom porovnaní o 16 % a nárastom EBITDA (zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov) o 13 %. Obchodná jednotka VELUX Slovensko spol. s.r.o., zaznamenala pokles tržieb o 4 %, pričom zisk pred odpismi (EBITDA) narástol o 3 %.

Slovenské dcérske spoločnosti VELUX zaznamenali v roku 2014 uspokojivý vývoj, a to aj napriek pretrvávajúcej neľahkej ekonomickej situácii v segmente stavebníctva. Pre výrobný závod v Partizánskom išlo o významný rok z hľadiska rastu výnosov, výroby i počtu zamestnancov. Výroba v závode v Partizánskom medziročne narástla o 29 %, tak v segmente bezúdržbových strešných okien, ako aj v pri ďalších výrobkoch. V porovnaní s rokom 2013 narástol počet zamestnancov závodu o 18 %. „Minulý rok hodnotím pozitívne z hľadiska úspešnosti napĺňania našich cieľov v oblasti produkcie, kvality výroby, bezpečnosti, vzťahu k životnému prostrediu a pod. Dôležitým míľnikom pre závod bolo rozhodnutie na úrovni skupiny o rozšírení nášho závodu,“ hovorí Juraj Michalík, generálny manažér závodu Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Tisíce EUR

2010

2011

2012

2013

2014

2014/13

Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Obrat

35 441,4

45 620,7

50 486,9

56 337,5

65 394,9

+16%

EBITDA

5 025,4

5 140,7

5 635,5

6 802,6

7 665,3

+13%

Pod finančné výsledky obchodného zastúpenia VELUX Slovensko spol. s.r.o. sa v roku 2014 podpísalo uvedenie inovovaného portfólia produktov na slovenský trh. Investície do predstavenia Novej Generácie strešných okien sa však prejavili v pozitívnej spätnej väzbe z trhu. Napriek tomu dosiahla spoločnosť nárast zisku pred odpismi o 3%. „Veríme, že úspech nových výrobkov sa prejaví na finančných výsledkoch roku 2015,“ vysvetľuje Magdaléna Bartková, marketingová manažérka spoločnosti VELUX.

Tisíce EUR

2010

2011

2012

2013

2014

2014/13

VELUX Slovensko spol. s.r.o.

Tržby

5 980,8

6 006,6

5 240,5

5 020,4

4 830,7

-4%

EBITDA

238,5

309,0

334,3

140,3

144,7

+3%

Modelová spoločnosť

Spoločnosť VELUX už od svojho založenia pôsobí ako modelová firma v oblasti vývoja užitočných produktov a zodpovedne pristupuje ku svojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom a akcionárom. Základom kultúry spoločnosti VELUX sú jej hodnoty, ktoré sú hlboko zakorenené a prijímané všetkými zamestnancami.

VELUX venuje špeciálnu pozornosť spoločenskej zodpovednosti, v rámci ktorej majú kľúčové postavenie udržateľnosť a vynaliezavosť. Udržateľnosť sa realizuje nielen prostredníctvom výrobkov VELUX, ktoré prinášajú denné svetlo do interiéru, pomáhajú šetriť energiu a vytvárať zdravé prostredie. Po dvadsiatich rokoch má strešné okno VELUX dokonca pozitívnu CO₂ stopu. Komplexný prístup spoločnosti k trvalej udržateľnosti možno ilustrovať aj pomocou 21 postavených aktívnych domov, ktoré dbajú nielen na úsporu energie, ale aj na kvalitu života v nich. Až 96 % dreva, ktoré sa používa pri výrobe, pochádza z certifikovaných a obnovovaných lesov.

Spoločenská zodpovednosť slovenského závodu

Víziou spoločnosti Partizánske Building Components-SK s.r.o., je byť najlepším zamestnávateľom v regióne. „Od našich zamestnancov očakávame, že sa stotožnia s hodnotami spoločnosti a tieto hodnoty budú šíriť svojím správaním a konaním,“ dopĺňa J. Michalík. Zodpovedný prístup je vo výrobnom závode zameraný nielen na zvyšovanie bezpečnosti vo výrobe, znižovanie emisií CO₂ a trvalé znižovanie skládkového odpadu. Spoločnosť sa vyznačuje podporou domácich dodávateľov, pričom až 90 % dodávateľov pochádza z regiónu Partizánske a okolie. Prostredníctvom Nadácie VKR sa tiež podieľa na prospešných aktivitách smerom k miestnej komunite.

Spoločnosť sa dlhodobo snaží vytvárať podmienky pre rovnováhu pracovného a súkromného života. V roku 2014 odpracoval každý zamestnanec v priemere 4 hodiny nadčasov mesačne. Špeciálna pozornosť sa venuje aj rozvoju zamestnancov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Skupina VELUX zaznamenala v roku 2014 rekordne nízky počet pracovných úrazov, a to 11 úrazov na viac ako 10 000 zamestnancov. Bezpečnosť je na prvom mieste aj vo výrobnom závode v Partizánskom. Aj napriek kontinuálnemu nárastu zamestnancov sa počet úrazov drží už tri roky po sebe na nule. K tomu významnou mierou prispieva aj projekt Safety Excellence. Jeho cieľom je zmeniť postoj zamestnancov k vlastnej bezpečnosti nielen pri práci, ale aj mimo pracoviska. Za svoj prístup k zvyšovaniu bezpečnosti svojich pracovníkov získal závod v Partizánskom ocenenie Bezpečný podnik, ako aj prvé miesto v súťaži Zdravá firma roka.

2010

2011

2012

2013

2014

2014/13

Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Počet zamestnancov

216

267

305

319

367

+18%

Počet nehôd na 1 milión pracovných hodín

3,64

2,63

0,00

0,00

0,00

-

Počet stratených hod. v dôsledku nehôd na 1000 pracovných hod.

0,7

1,81

0,00

0,00

0,00

-

Zodpovednosť k životnému prostrediu

Skupina VELUX sa v roku 2007 zaviazala znížiť produkciu emisií CO₂ vo výrobných závodoch a v obchodných zastúpeniach o 50 % do roku 2020. Do roku 2014 sa podarilo znížiť produkciu emisií CO₂ o 29 %. Napriek tomu, že výrobný závod v Partizánskom patrí k najmodernejším v skupine s neustále rastúcim objemom výroby, podarilo sa slovenskému závodu prispieť k zníženiu emisií CO₂ v rámci celej skupiny o 3 %.

Výrobný závod má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. Environmentálna politika závodu bola v roku 2014 postavená na nasledovných cieľoch:

  • Znižovanie produkcie emisií CO₂ na vyrobené okno na úroveň 6,16 kg/vyrobené okno. Vďaka opatreniam zameraným na znižovanie spotreby elektrickej energie a plynu sa podarilo tento cieľ prekročiť. Produkcia emisií CO₂ sa znížila na hodnotu 5,42 kg/vyrobené okno. To v porovnaní s rokom 2013 znamená zlepšenie o 20 %.
  • Znižovanie percenta skládkovaných odpadov – cieľ na rok 2014 bol maximálne 9,8 % skládkovaných odpadov. V skutočnosti sa vďaka podporným aktivitám, vrátane podrobnejšej separácie plastových odpadov, podarilo dosiahnuť úroveň 8,7 %. V ročnom porovnaní to znamená zlepšenie o 13 %.

2010

2011

2012

2013

2014

2014/13

Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Rast výroby (%)

297 690

408 207

477 259

421 206

544 695

+ 29 %

Produkcia CO₂ na 1 okno (kg)

9,66

7,83

6,32

6,72

5,42

- 19,8 %

Podiel odpadu určeného na skládkovanie (%)

-

18,8

15,1

10,0

8,7

- 13 %

Vyhliadky pre rok 2015

Pre spoločnosť Partizánske Building Components-SK s.r.o., sa rok 2015 nesie v znamení rozširovania výrobného závodu. Aktuálne prebiehajú stavebné práce na novej výrobnej hale s plochou 6000 m² a sklade výrobkov s plochou 7000 m². Nová časť závodu by mala byť uvedená do prevádzky v septembri 2015. Na rozširovanie výroby sa viaže aj vznik viac ako desiatok nových pracovných miest. „Náš výrobný závod obhájil pozíciu strategického závodu pre trhy strednej a východnej Európy. Novú výrobnú kompetenciu považujeme za prejav dôvery zo strany materskej spoločnosti,“ dopĺňa Juraj Michalík.

V oblasti inovácií produktového portfólia spoločnosť VELUX uviedla začiatkom jari na trh Novú Generáciu svetlovodov VELUX. Okrem toho sa v priebehu roka predstaví inovovaný systém VELUX CABRIO®, ktorý premení strešné okno na balkón a nová dizajnová kolekcia roliet. Predstavitelia spoločnosti sú presvedčení, že sa tieto inovácie prejavia na obchodných výsledkoch spoločnosti. „Ako líder na trhu chceme byť na čele vývoja smerujúceho ku kvalitnejšiemu prostrediu pre život s denným svetlom a čerstvým vzduchom, ktoré sa získavajú cez strechu. V očiach našich zákazníkov chceme byť hodnotení ako najlepší,“ uzatvára M. Bartková.