Pravidlá ochrany osobných údajov pre VELUX ACTIVE s NETATMO

1. Účel dokumentu

Získavanie, spracúvanie a uchovávanie údajov je nevyhnutné na poskytnutie kľúčových výhod VELUX ACTIVE, a to konkrétne kontroly vnútorného prostredia. Naším cieľom je neustále zlepšovanie produktov a služieb VELUX ACTIVE pre náležité a bezpečné aktuálne používateľské prostredie (ďalej len "produkty a služby").

Je pre nás nevyhnutné, aby vaše osobné údaje boli chránené a aby ste vy ako zákazník mohli ľahko porozumieť, aké osobné údaje získavame, spracúvame a uchovávame a na aké účely. Sme úplne otvorení ataktiež aj poskytujeme úplné informácie o tom, ako zaobchádzame svašimi údajmi avynakladáme veľké úsilie, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Účelom tohto dokumentu je vás jasne informovať otom, ako získavame, spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje.

2. Naše vyhlásenie

Na základe našich korporátnych princípov, ako aj nášho záväzku dodržiavať Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016), "GDPR", týmto vyhlasujeme používateľovi, že:

  • VELUX A/S bude získavať iba osobné údaje uvedené v tabuľke 3, ktoré sú predpokladom na používanie VELUX ACTIVE. Iba vybraní, dôveryhodní zamestnanci VELUX A/S (ďalej len "VELUX"), NETATMO a predajných spoločností VELUX (sprostredkovatelia údajov) majú prístup k vašim osobným údajom a budú s nimi zaobchádzať so zachovaním ich dôvernosti.
  • Budeme transparentní a otvorení v tom ako získavame, spracúvame a používame osobné údaje.

3. Aké osobné údaje získavame a na aké účely?

Referenčné číslo

Kategória

Typ údajov

Osobné údaje umožňujúce priamu/nepriamu identifikovateľnosť

Na čo ich používame

(spracúvanie a účel)

Kto má prístup?

3.1

Kontaktné informácie

Lokalizácia, používateľské meno a e-mail poskytnuté používateľom pri registrácii v aplikácii.

Váš e-mail, lokalizácia a používateľské meno sa považujú za informácie, ktoré môžu priamo identifikovať používateľa. Tieto informácie sú teda polia s údajmi, ktoré umožňujú priamu identifikovateľnosť.

Kontaktné informácie sú potrebné na to, aby sme vám umožnili používať produkty a služby, posielali vám upozornenia týkajúce sa účtu, aktualizácie produktov a služieb, aktualizácie a upgrady softvéru.

V prípade, ak sa zaregistrujete na odber informačných a marketingových materiálov od VELUX (samostatný súhlas), budeme využívať vaše kontaktné informácie aj na tento účel.

Ak súhlasíte sodberom informačných a marketingových materiálov, váš súhlas stýmto dokumentom a váš e-mailový účet budú postúpené predajnej spoločnosti VELUX so sídlom vo vašej domovskej krajine. V období, počas ktorého budete prijímať informačné a marketingové materiály, tieto osobné údaje budú uchovávané v dátovom centre NETATMO a vo VELUX.

3.2

Požívateľské údaje

Používateľské údaje sa týkajú vašej aktivity v aplikácii, nastavení v aplikácii amajú jedinečný identifikátor, ktorý je pridelený vám ako používateľovi.

.

Pri sledovaní pohybu v aplikácii nemáme možnosť vidieť, kto aplikáciu používa. Avšak v ojedinelých prípadoch, keď aplikácia neustále prestáva fungovať, máme možnosť vziať jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje používateľa vanalytickom systéme aplikácie a vyhľadať e-mail používateľa v inom systéme. Používateľské údaje sú teda nepriame osobné údaje.

Používateľské údaje nám umožňujú vylepšovať funkcionality produktov a služby a zabezpečiť, aby funkcionality produktu boli neustále aktualizované o nové technológie atď.

Príklady používateľských údajov sú tieto: ako často sa určité funkcie alebo tlačidlá v aplikácii používajú na interakciu s produktmi VELUX (napríklad manuál "otvorenie okna"), frekvencia manuálnych zásahov v algoritmoch a koľkokrát sa tieto funkcie vykonajú.

VELUX & NETATMO

3.3

Údaje o stave produktu, informácie a údaje zo snímača

Informácie o verzii softvéru VELUX ACTIVE používateľa, IP adrese, identifikátoroch produktu, hardvérovej verzii a inštalácii.

Ďalej, namerané hodnoty snímača, počet miestností a domov a pohyby hnacieho prvku.

Jedinečné identifikátory ako IP adresa a MAC adresa vašich zariadení, sa považujú za osobné informácie umožňujúce priamu identifikovateľnosť. Verzia hardvéru, verzia softvéru a hodnoty snímača sa považujú za informácie, ktoré umožňujú nepriamu identifikovateľnosť, lebo bez ďalších informácií neumožnia nikomu identifikovať osobu.

Informácie o produkte aúdaje zo snímača umožňujú algoritmom poskytnúť vám základné služby VELUX ACTIVE, a to ventilovať a automaticky regulovať vnútorné prostredie. Okrem toho nám umožňujú vylepšiť náš softvér a hardvér a porozumieť a rešpektovať vaše preferencie pre lepšie skúsenosti so službami.

VELUX a vybraní jednotlivci v rámci predajných spoločností VELUX, ktoré sú uvedené nižšie, budú mať prístup k týmto údajom na účely poskytnutia podpory. Tieto údaje získavajú a uchovávajú NETATMO & VELUX.

3.4

Servisná história

Servisná história je prehľad, ktorý zahŕňa servisné hovory alebo požiadavky, návštevy a inú on-line podporu. Okrem toho, ak sa poskytuje u používateľov prostredníctvom žiadaniek, obsahuje meno apriezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu aadresu bydliska. .

Prehľad servisnej histórie predstavuje priame aj nepriame osobné informácie. Pri žiadosti o podporu on-line ste vyzvaný na vyplnenie osobných informácií, aby sme vás mohli kontaktovať. Keď vypĺňate tieto informácie aodosielate ich nám, udeľujete súhlas s tým, že vás môžeme kontaktovať v súvislosti s touto žiadosťou aže si môžeme na tento účel uložiť vaše informácie.

Servisná história nám umožňuje poskytnúť vám servis týkajúci sa produktu. Ďalej nám umožňuje poskytnúť vám podporu v otázkach týkajúcich sa záruky a riešení problémov. Vprípade nepravdepodobného výskytu všeobecnejšieho problému, ktorý by sa vyskytol na viacerých produktoch, môžeme tento problém rýchlo napraviť a odstrániť.

VELUX a vybraní jednotlivci v rámci predajných spoločností VELUX, ktoré sú uvedené nižšie, budú mať prístup k týmto údajom na účely poskytnutia podpory. Tieto údaje získava auchováva VELUX.

4. Vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame počas celého obdobia, kedy používate vaše produkty aslužby, a toaž do času, kým produkty neodpojíte od servera plus jeden rok. Od uvedeného momentu vaše osobné údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme/spojíme do jedného celku tak, aby vás už viac na základe vašich osobných údajov nebolo možné identifikovať.

V prípade, ak ste sa prihlásili na odber informačných amarketingových materiálov VELUX, budeme uchovávať vaše kontaktné informácie až do času, kým sa neodhlásite zodberu informačných a marketingových materiálov VELUX.

5. Obmedzenia

Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje získané zo strany VELUX prostredníctvom svojich vlastných produktov a služieb. Ak používateľ využíva iné ovládacie systémy pre inteligentný domov (napr. Apple Homekit) na vykonávanie funkcií týkajúcich sa produktov a služieb VELUX, tieto systémy alebo nástroje môžu získavať, spracúvať a zdieľať osobné údaje, aza tieto VELUX nemôže niesť zodpovednosť a/alebo ručiť. Nezabudnite si, prosím, prečítať pravidlá ochrany osobných údajov od týchto poskytovateľov - tretích strán.

6. Právo na zabudnutie a prístup k osobným údajom

Používateľ produktov a služieb má právo zabudnutie, čo znamená, že používateľ môže požiadať o zrušenie svojho účtu avymazanie všetkých informácií s priamymi osobnými údajmi. Po vymazaní priamych osobných údajov už nebudete viac identifikovateľní na základe nepriamych osobných údajov.

Používateľ môže kedykoľvek kontaktovať VELUX a získať prehľad o osobných údajoch, ktoré VELUX uchováva a spracúva o používateľovi a vyžiadať si kópiu osobných údajov, ktoré VELUX uchováva.

Okrem toho môžete, napr. v prípade zmeny mena, požiadať o opravu vašich osobných údajov. S vyššie uvedenými požiadavkami nás kontaktujte prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na active-support@velux.com.

Ak ste udelili súhlas s odberom informačných a marketingových materiálov VELUX a už viac nemáte záujem ich odoberať, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať na konci informačných a marketingových e-mailov alebo kontaktovaním nás na vyššie uvedenú e-mailovú adrese alebo tým, že kliknete na odkaz uvedený v e-maile s marketingovými informáciami.

V prípade, ak máte záujem podať sťažnosť ohľadom toho, ako VELUX spracúva vaše osobné údaje, vašu sťažnosť môžete adresovať na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Telefón: +421 2 323 132 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

www.dataprotection.gov.sk

7. Používatelia, domovy a hostia

Jeden používateľ produktov a služieb môže mať niekoľko domovov a vtakom prípade sa rovnaké pravidlá ochrany osobných údajov použijú na všetky domovy používateľa a na celé nastavenie.

Používateľ domu môže tiež pozvať až do 20 hostí na účely prevádzkovania produktov a služieb. Vprípade služieb sa účty hostí riadia rovnakými pravidlami ochrany osobných údajov a rovnakými údajmi a nastavením používania ako hostiteľa.

8. Aplikovateľné predpisy

GDPR sa vzťahuje na osobné údaje, na základe ktorých je osoba identifikovateľná, či už priamo alebo nepriamo.

VELUX a spoločnosti predajcov VELUX dodržiavajú GDPR, ktoré nadobúda účinnosť 25. mája 2018 ako aj všetky príslušnézáväzné vnútroštátne právne predpisy.

9. Server

Osobné informácie budú uložené na serveri umiestnenom v Európskej únii. VELUX inštruuje sprostredkovateľa údajov, ktorý je zodpovedný za server, aby mal zavedené technické a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

10. Aktualizácie

Používateľ produktu zodpovedá za oboznamovanie sa saktualizovanými pravidlami ochrany osobných údajov týkajúcich sa produktov a služieb. Odporúčame vám, aby ste si zčasu na čas prečítali pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste mali aktuálne informácie.

11. Subjekty

Postavenie poskytovateľa (-ov) produktov a služieb je nasledovné:

Prevádzkovateľ údajov: VELUX A / S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Dánsko - CVR 46 91 14 15, zodpovedá za získavanie, spracúvanie a uchovávanie vašich osobných údajov.

Sprostredkovateľ údajov 1: predajné spoločnosti VELUX, ktoré sú 100% vo vlastníctve VELUX. Predajné spoločnosti VELUX v každej krajine zodpovedajú za predaj a služby produktov VELUX ACTIVE koncovým používateľom v krajine, v ktorej sa nachádzajú. Pozrite si, prosím, zoznam predajných spoločností VELUX na konci týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Sprostredkovateľ údajov 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzsko, registračné č. 532501848, zodpovedá za vývoj produktov VELUX ACTIVE a za prenos osobných údajov do VELUX. VELUX inštruuje NETATMO SAS, aby mala zavedené technické a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Viď. príloha 1 pre pridružené spoločnosti VELUX.

12. Právne požiadavky na zdieľanie údajov

Osobné údaje nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou (spoločnosťou), s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v zozname v časti 11. Za žiadnych okolností nebudeme predávať vaše osobné údaje.

Z času na čas využívame tretie strany - IT konzultantov na účely vykonania servisu a údržbu produktov a IT systémov, avšak títo IT konzultanti (tretie strany) budú mať povinnosť zachovávať mlčanlivosť adodržiavať pokyny, ktoré dostanú od VELUX.

V určitých prípadoch od nás vyžadujú zákony alebo právom regulované postupy, aby sme zdieľali osobitne požadované údaje s príslušným legislatívne určeným orgánom, ktorý žiada o prístup k osobným údajom. Toto prichádza do úvahy len pri dodržaní prísnych zákonných požiadaviek ako napr. prostredníctvom žiadosti vsúdnom príkaze apri týchto úkonoch budeme postupovať snáležitou starostlivosťou. Ak budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje s vyššie uvedenými právnickými osobami, urobíme všetko pre to, aby sme vám takúto skutočnosť vopred oznámili e-mailom alebo inými prostriedkami, ibaže by sme to mali zakázané súdnym príkazom alebo by žiadosť alebo právom regulovaný postup priamo súviseli svyšetrovaním. V druhom prípade zabezpečíme, aby sa s vašimi osobnými údajmi, ktoré sme poskytli, zaobchádzalo so zachovaním ich dôvernosti.

13. Kontakt

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom ďalších informácií na: active-support@velux.com

14 Príloha 1 - predajné spoločnosti VELUX

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovenská republikaIČO: 31348611, IČ DPH: SK1010191460

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058