Informácie o spracovaní osobných údajov pri nábore zamestnancov

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti.
 
Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Preto Vás nižšie informujeme o tom, ako zaobchádzame pri získavaní, spracovaní a používaní Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kariérneho portálu.


Spoločnosť Partizánske Building Components – SK s.r.o., so sídlom Malobielická 1/215, 958 04 Partizánske spracúva Vaše osobné údaje k žiadosti o zamestnanie výlučne za účelom výberového konania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) a v súlade s § 41 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Osobnými údajmi vo vyššie uvedenom zmysle sa rozumejú  najmä osobné údaje /vrátane fotografie vloženej do životopisu/ a informácie týkajúcej sa osoby v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, občianstvo, kontaktné údaje /tel.číslo, e-mail, bydlisko/, údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, údaje o ostatných znalostiach a vedomostiach a iné údaje, ktoré kandidát poskytne formou životopisu, formulára, dotazníka, vrátane elektronickej podoby, alebo pri osobnom či telefonickom pohovore. 

Doba spracovania osobných údajov je jeden rok od poskyntutia údajov. Počas tejto lehoty môžete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Po lehote spracovania budú Vaše osobné údaje automaticky z našej databázy životopisov zmazané. 

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti PBC-SK s.r.o. budú použité pre potreby výberového konania a pre účely evidencie v databáze úchádzačov. Osobné údaje nebudú poskytnuté  mimo našej spoločnosti iným osobám.  

Máte právo požadovať od našej spoločnosti prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzené spracovanie, ďalej právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému subjektu spracovania, ako i právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.


Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:
Adresa: Partizánske Building Components - SK, s.r.o., Malobielická 1/215, 958 04 Partizánske
E-mail: gdpr-pbcsk@velux.com