Nárok na vrátenie peňazí bol ukončený podľa pravidiel kampane dňa 15. 7.

Podmienky pre zapojenie sa do akcie

Akcia sa nevzťahuje na výrobky zakúpené s projektovou zľavou. Akcie sa môžu zúčastniť iba montážne firmy, t.j. podnikateľské subjekty (s prideleným IČO), a to fyzické a právnické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zodpovedajúceho živnostenského oprávnenia/predmetu podnikania vykonávajú montáž výrobkov VELUX. Za montážnu firmu sa nepovažujú jednotliví zamestnanci, ktorí vykonávajú montáž výrobkov VELUX, ale samotná montážna firma spĺňajúca podmienky podľa predchádzajúcej vety zastúpená kontaktnou osobou. Podmienkou účasti na akcii je uvedenie bankového účtu montážnej firmy, na ktorý bude montážnej firme zaslaná spätná platba vo výške zodpovedajúcej násobku výšky spätnej platby za konkrétny typ strešného okna VELUX s trojsklom uvedenej nižšie a počtu strešných okien VELUX s trojsklom zakúpených v období od 1.5.2017 do 30.6.2017 montážnou firmou alebo koncovým zákazníkom, ktorý montážnej firme poskytne nákupný doklad a ktorému montážna firma namontuje uvedené výrobky VELUX. Nevyžaduje sa, aby výrobky VELUX boli v čase registrácie (t.j. do 15.7.2017) už montážnou firmou namontované. Spätná platba bude zaslaná bankovým prevodom najneskôr do 1 mesiaca po prijatí správne vyplneného elektronického formulára a kópie nákupného dokladu. Posledným dňom registrácie je 15. 7. 2017. Pri spätných platbách vyplácaných subjektom povinným platiť daň z pridanej hodnoty je platca DPH povinný znížiť odpočet dane na vstupe a zároveň je povinný zohľadniť výšku spätnej platby v rámci svojich zdaniteľných príjmov a výdavkov v súlade s platnými daňovými zákonmi. Akciová ponuka sa vzťahuje iba na strešné okná VELUX s trojsklom , a to spätná platba vo výške 20,-€ * na výrobky Štandard Plus GLL / GLU so zasklením 61 a spätná platba vo výške 50,-€ * na výrobky Premium GGU/GGL/GPL/GPU/INTEGRA/SOLAR so zasklením 68, 66, 62. Nárok na spätnú platbu vzniká montážnej firme iba v prípade, že splní všetky podmienky akcie, riadne vyplní formulár uvedený na webovej stránke www.velux.sk/jar2017 a k registračnému formuláru pripojí kópiu nákupného dokladu.

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 7/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 si ako organizátor akcie vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu akcie túto akciu zrušiť či zmeniť, a to i bez uvedenia dôvodu a rovnako si vyhradzuje právo skontrolovať namontovaný tovar v mieste stavby. Organizátor akcie si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť z akcie montážne firmy, pri ktorých sa preukáže podvodné konanie alebo vznikne dôvodné podozrenie z podvodného konania v súvislosti s ich účasťou na akcii a uplatnením práva na spätnú platbu za strešné okná VELUX s trojsklom (napr. registrácia dvoch podnikateľských subjektov pre tú istú stavbu a pod). Akcia sa vzťahuje iba na tovar zakúpený na území Slovenskej republiky. Neúplné nákupné doklady alebo nesprávne vyplnené elektronické formuláre nebudú akceptované.
  

* Uvedené sumy sú v EUR bez DPH.