Poučenie o spracování osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov odoslaním správy podľa vzoru uvedeného nižšie udeľujete spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „VELUX“), v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje sú spracovávané na účely zabezpečenia identifikácie zákazníka v rámci  programu prevádzkovateľa na účely zasielania pozvánok na kurzy a školenia VELUX, aktuálnych informácií o novinkách VELUX, informácií o aktivitách na podporu Vašej spoločnosti, poskytovania zákazníckych výhod, ponúkania výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav a zasielania priamych marketingových informácií, na účely Vašej propagácie na našich internetových stránkach www.velux.sk. Poskytnutie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou zasielania informácií Vám ako zákazníkovi, pričom osobné údaje budú spracovávané až do času, keď odmietnete ďalšie zasielanie marketingových správ, maximálne však po dobu 7 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Stratou oprávnenia prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov zákazníka zaniká oprávnenie na zasielanie marketingových informácií a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom, a to spoločnosti VELUX Česká republika , s.r.o., so sídlom Sokolova 1d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 532 592; VELUX A/S, so sídlom Aadalsvej 99, 2970 Horsholm, Dánske kráľovstvo.

Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu suhlas@velux.sk, (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu") alebo písomným prehlásením doručeným na aktuálnu adresu sídla prevádzkovateľa.

Poučenie o právách dotknutej osoby

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 122/2013 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby Vám mohol prevádzkovateľ  zasielať obchodné a marketingové informácie.

Prevádzkovateľ môže Vami poskytnuté osobné údaje použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. Prevádzkovateľ nikdy nezverejní údaje o Vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať tieto pravidlá spracovania osobných údajov a všeobecne záväzné právne predpisy rovnako ako prevádzkovateľ.

Výsledkom vytvorenia Vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách prevádzkovateľa k Vášmu profilu, ktoré Vám následne môžu byť zasielané ako elektronická správa alebo SMS správa. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami.

Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania prevádzkovateľa; odpis, opravu Vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o Vašej osobe, ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne; právo na prenosnosť Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na Vašu žiadosť; a právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak pominie účel ich spracúvania alebo nastanú iné skutočnosti v zmysle čl. 17 GDPR.

Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť osobitne a manuálne prehodnotil takéto rozhodnutie; máte právo sa k takému rozhodnutiu vyjadriť a napadnúť také rozhodnutie, a na informáciu o výsledku preskúmania takéhoto rozhodnutia bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu spracúvania údajov, po vypršaní času platnosti súhlasu alebo po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov budú Vaše osobné údaje zlikvidované a vymazané.

Máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo vymazanie Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na aktuálnu adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu suhlas@velux.sk (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu") bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Súhlas

„Prečítal/a som si poučenie o ochrane osobných údajov a udeľujem súhlas s tým, aby spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. spracovávala za účelom marketingového využitia moje osobné údaje: meno a priezvisko, telefón, adresa, email a údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu v súlade so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov fyzických osôb (GDPR) a so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasím s tým, aby spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611, využívala moju emailovú adresu pre zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tento súhlas udeľujem na dobu 7 rokov odo dňa udelenia súhlasu a som si vedomý/á môjho práva ho kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu suhlas@velux.sk (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu"), bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu."