Ako môžem pridať bránu do aplikácie Apple Domácnosť?

Používanie brány VELUX s aplikáciou HomeKit umožňuje ovládať výrobky VELUX jednoduchým ťuknutím v aplikácii Apple Domácnosť, zadaním príkazu Siri alebo automatickým splnením úloh. Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako nainštalovať bránu len pomocou aplikácie Apple Domácnosť (a nie pomocou aplikácie VELUX ACTIVE).

 Celý postup inštalácie brány je rozdelený do troch krokov:
Najskôr pridajte bránu do aplikácie Domácnosť a pripojte ju k sieti Wi-Fi. Najskôr pridajte bránu do aplikácie Apple Domácnosť a pripojte ju k sieti Wi-Fi. Potom spárujte výrobky VELUX s bránou. Napokon spárujte všetky senzory a spínače odchodu s bránou.

1: Nastavenie aplikácie HomeKit

Ak chcete pridať bránu do aplikácie Apple Domácnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:  

 1. Zapojte bránu do sieťovej zásuvky pomocou dodaného napájacieho kábla.
  (Počas zapínania brány bude dióda LED na zadnej strane svietiť nazeleno.)

 2. Počkajte, kým dióda LED nezačne svietiť nabielo. Teraz môžete pridať bránu do aplikácie Domácnosť.  
  Ak dióda LED nesvieti nabielo, stlačte stredové tlačidlo označené ikonou nastavení, kým dióda LED nezačne svietiť nabielo. 

 3. Pridanie brány do aplikácie Domácnosť: otvorenie aplikácie Domácnosť: otvorte aplikáciu Apple Domácnosť > vyberte možnosť Pridať príslušenstvo > oskenujte 8-miestny kód aplikácie HomeKit na zadnej strane brány. Brána by sa mala automaticky zobraziť v aplikácii Domácnosť.

 4. Nechajte bránu pripojiť sa k rovnakej sieti Wi-Fi, ktorú používa vaše mobilné zariadenie.

Poznámka: Ak nie je softvér brány aktuálny, brána sa automaticky aktualizuje po pripojení k sieti Wi-Fi. Počas aktualizácie bude dióda LED svietiť nazeleno.
Skôr než prejdete na ďalší krok, počkajte, kým dióda LED nezačne svietiť nabielo.
 

2: Spárovanie okna, vonkajšej rolety a rolety

Okná, vonkajšie rolety a rolety spárujete s bránou použitím existujúcich diaľkových ovládačov VELUX, pomocou ktorých ovládate výrobky.

Ak všetky (alebo niektoré) výrobky ovládate pomocou 2-smerného ovládača (ovládač poskytujúci spätnú väzbu), postupujte podľa krokov 2a opísaných nižšie. 

Ak výrobky ovládate len pomocou 1-smerných ovládačov, postupujte podľa krokov 2b a dokončite tento postup.

 

2a: Párovanie pomocou 2-smerného diaľkového ovládača


(diaľkový ovládač KLR 200)
 
 1. Pripravte 2-smerný diaľkový ovládač (KLR 200) na odoslanie kópie výrobkov do brány:
  Zapnite ovládač (ikona domu v pravom dolnom rohu) > vyberte možnosť Ďalšie > Nový výrobok > Kopírovať diaľkový ovládač > Ďalej.
  Teraz prejdite k bráne.
(1) Ďalšie
(2) Nový výrobok
(3) Kopírovať diaľkový ovládač
(4) Ďalej
(na bráne)

2. Nastavenie brány v režime prijímania výrobkov: 
Krátko (na menej ako 2 sekundy) stlačte na bráne ľavé tlačidlo so spinkou označené ikonou kľúča. Príslušná dióda LED niekoľkokrát zabliká nazeleno, čím signalizuje kopírovanie výrobkov.

3. Počkajte, kým dióda LED neprestane blikať, čo potvrdzuje, že sa dokončilo kopírovanie nových výrobkov. Diaľkový ovládač tiež signalizuje úspešné skopírovanie.
 
Krátko nato by sa vaše výrobky mali automaticky zobraziť v aplikácii Domácnosť.

 

2b: Párovanie pomocou 1-smerného diaľkového ovládača

(diaľkový ovládač KLI 3xx/KLI 110/KUR)

 1. Pomocou diaľkového ovládača (KLI 3xx/KLI 110/KUR) pripravte výrobky na registráciu v bráne:
  Stlačte a minimálne 10 sekúnd podržte tlačidlo nastavení na bočnej strane/tlačidlo resetu na zadnej strane diaľkového ovládača, kým sa okná, vonkajšie rolety alebo rolety nezačnú posúvať dozadu a dopredu. Teraz prejdite k bráne.

(na bráne)

2. Nastavenie brány v režime registrácie výrobku:
Dlho (približne 10 sekúnd) stláčajte stredové tlačidlo na bráne označené ikonou nastavení, kým nezačne príslušná dióda LED blikať namodro.
 
3. Počkajte, kým dióda LED neprestane blikať, čo potvrdzuje, že sa dokončilo kopírovanie nových výrobkov. Krátko nato by sa vaše výrobky mali automaticky zobraziť v aplikácii Apple Domácnosť.

3: Spárovanie senzora a spínača odchodu


Ak chcete senzory a spínače odchodu pripraviť na párovanie s bránou, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zhromaždite všetky senzory a spínače odchodu, ktoré chcete spárovať s bránou, a umiestnite ich blízko brány (na vzdialenosť maximálne 1 meter).

 2. Pomocou malého skrutkovača s plochou hlavou otvorte senzory a spínače. Zasuňte skrutkovač do dvoch otvorov na každej strane výrobku. Opatrne zdvihnite skrutkovač nahor (smerom dopredu) a otvorte výrobok. Teraz prejdite k bráne.
Poznámka: Ak sú vložené batérie, vyberte ich zo všetkých senzorov a spínačov odchodu a pokračujte až po 30 sekundách.
(na bráne)

Ak chcete senzory a spínače odchodu spárovať s bránou, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

3. Nastavenie brány v režime registrácie senzora/spínača:
Dlho (približne 10 sekúnd) stláčajte stredové tlačidlo na bráne označené ikonou nastavení, kým nezačne príslušná dióda LED blikať namodro.
Teraz sa vráťte ku senzorom a spínačom.

4. Súčasne do všetkých senzorov a spínačov vložte batérie. Dióda LED na každom výrobku by mala až do dokončenia párovania blikať nazeleno.

5. Počkajte, kým dióda LED na zadnej strane brány neprestane blikať, čo potvrdzuje, že sa dokončila registrácia výrobkov. Krátko nato by sa vaše výrobky mali automaticky zobraziť v aplikácii Domácnosť. Ak sa v aplikácii Domácnosť nezobrazujú všetky senzory a spínače odchodu, vyberte z nezistených výrobkov batérie a znova zopakujte kroky 3 až 5.

6. Stlačením prednej a zadnej časti zložte všetky senzory a spínače.
Tip: Ak sa majú výrobky montovať na stenu pomocou skrutiek, zadnú časť pripevnite na stenu ešte pred zložením výrobku.

Tu môžete prispôsobiť názvy výrobkov VELUX, senzorov a brány a môžete ich pridať k miestnostiam, zónam, scénam a automatickým funkciám.

Teraz ste pripravení ovládať výrobok VELUX z aplikácie Apple Domácnosť alebo zadaním príkazu Siri.