Podmienky používania systému VELUX ACTIVE s riešením NETATMO

Účinné od 1. júla 2018

 • 0. Rozsah aplikácie podmienok používania
 • Týmito podmienkami používania sa riadi produkt VELUX ACTIVE. Tu nájdete dôležité informácie o vašom novom produkte a spôsobe, akým ho používať.

  Ohľadom otázok týkajúcich sa inštalácie, aplikácie, aplikácií tretích strán, údajov a automatických funkcií si pozrite časť Časté otázky na internetovej stránke podpory produktu VELUX ACTIVE. Ďalšie informácie o produkte, kompatibilite a výhodách produktu VELUX ACTIVE si prosím pozrite na národnej internetovej stránke spoločnosti VELUX na adrese https://www.velux.sk/.

  1. Obsah produktu

  Produkt VELUX ACTIVE pozostáva z nasledujúcich prvkov:

  • Brána
  • Snímač vnútornej klímy
  • Prepínač odchodu
  • Ovládač ACTIVE (automatická jednotka kontroly vnútornej klímy)
  • Ovládač aplikácie VELUX ACTIVE

  2. Technické údaje produktu

  • Pred definitívnym upevnením sa presvedčte, či brána dokáže ovládať príslušné výrobky z miesta, ktoré ste si pre ňu vybrali. Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE je založená na obojsmernej rádiofrekvenčnej komunikácii a je označená symbolom [↔]. Tento symbol nájdete na štítku s údajmi.
  • Pásmo rádiových frekvencií: 868,25 MHz/868,95 MHz/869,85 MHz (io-homecontrol® v Európe), 2,425 GHz/2,450 GHz/2,475 GHz (io-homecontrol® v ostatných krajinách sveta), 868,2 -868,6 MHz (senzor a prepínač odchodu v Európe a Číne), 921,2 -921,6 MHz (senzor a prepínač odchodu v ostatných krajinách sveta), 2,400 -2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
  • Maximálny prenosový výkon: 3,2 mW (senzor vnútornej klímy v Japonsku), 12,6 mW (senzor vnútornej klímy a prepínač odchodu v ostatných krajinách sveta), 19,6 mW (io-homecontrol® v Európe), 25,1 mW (io-homecontrol® v ostatných krajinách sveta), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n v Európe), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n v ostatných krajinách sveta). Rádiofrekvenčný dosah: 300 m voľné pole.
  • Podľa konštrukcie budovy je dosah v interiéri približne 30 m. Avšak betónová konštrukcia, kovové stropy a omietnuté steny s oceľovými časťami môžu dosah skrátiť.
  • Elektrické výrobky sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi pre elektronický odpad, nie spolu s bežným domácim odpadom.
  • Použité batérie nemôžu byť likvidované spoločne s obvyklým domovým odpadom, ale musí s nimi byť naložené v súlade s príslušnými národnými predpismi týkajúcimi sa životného prostredia. Batérie obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pri nesprávnom zaobchádzaní a recyklovaní. Na likvidáciu batérií použite zberné miesto na to určené.
  • Obal sa môže likvidovať s bežným domácim odpadom. 

  3. Inštalácia a prevádzka

  Aby ste inštalovali a prevádzkovali produkt VELUX ACTIVE, musíte si stiahnuť aplikáciu VELUX ACTIVE buď z obchodu Google Play alebo Apple App Store, alebo prípade použili aplikáciu Apple HomeKit. Ďalšie podrobnosti si pozrite na stránke podpory produktu VELUX ACTIVE.

  Keď je aplikácia VELUX ACTIVE nainštalovaná a sprevádzkovaná, je aktivovaný ovládač ACTIVE (automatická jednotka kontroly vnútornej klímy). Ovládanie ACTIVE môžete kedykoľvek prispôsobiť prostredníctvom aplikácie VELUX ACTIVE v nastaveniach v rámci voľby „ACTIVE control" (Ovládanie ACTIVE). Prispôsobenie je možné samostatne vykonať jednotlivo pre všetky miestnosti pomocou spínača so snímačom.

  4. Používatelia a hostia

  Prvý používateľ, ktorý nainštaluje aplikáciu VELUX ACTIVE, vytvorí účet („správca"). Správca môže pozvať do účtu hostí a hostia získajú podobné podmienky ako má správca. Hostia môžu taktiež pozvať do účtu iných hostí a za podobných podmienok ako majú správca a ostatní hostia. Správca a/alebo hostia musia odstrániť neaktívnych alebo nadbytočných používateľov. Podmienky používania a zásady ochrany súkromia produktov VELUX ACTIVE sa vzťahujú taktiež na účty hostí.

  Pozrite si informácie uvedené v článku 10 nižšie, ktoré sa týkajú ukončenia a vymazania používateľov (tak správcu, ako aj hostí).

  5. Údržba

  • Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE vyžaduje len minimálnu údržbu.
  • Povrch môžete čistiť mäkkou, vlhkou textíliou.
  • Pred vykonaním servisu alebo údržby okna a k nemu pripojených produktov odpojte prívod elektrického prúdu alebo batériu a uistite sa, či nemôže dôjsť k náhodnému opätovnému zapojeniu týchto elektrických zariadení.
  • Predpokladaná životnosť batérií: min. 2 roky.
  • Náhradné diely je možné zakúpiť u vašej predajnej spoločnosti VELUX.
  • S akýmikoľvek technickými otázkami sa obráťte na technickú pomoc pre aplikáciu VELUX ACTIVE, alebo kontaktujte Vašu predajnú spoločnosť VELUX prostredníctvom.
 • 6. Obmedzenia ovládania ACTIVE - kedy okno/roleta/vonkajšia roleta nefungujú?

   Za určitých poveternostných podmienok ovládanie ACTIVE (automatická jednotka kontroly vnútornej klímy) nevykoná plánované funkcie, pokým poveternostné podmienky znovu nedovolia ich vykonanie, napr. v prípade hustého dažďa, kedy sa okno neotvorí. V prípade určitých poveternostných podmienok dostanete oznámenie, ktoré vysvetlí, prečo ovládanie ACTIVE nevykonáva plánované funkcie.

   7. Zárukabc

    

   VELUX vám poskytuje záruku spoločnosti VELUX ACTIVE. Záruka začína plynúť od aktivácie. Záruka VELUX je k dispozícii na [vložte internetovú stránku http://www.velux.sk/prakticke-rady/zaruka-velux .

   Spoločnosť VELUX nenesie zodpovednosť v prípade, že nastane akákoľvek udalosť uvedená v článku 8, 9 alebo 12.

   8. Aplikácie, produkty alebo služby tretích strán

   Môžete sa rozhodnúť integrovať produkt VELUX ACTIVE do iných aplikácií tretích strán než Apple HomeKit, produktov alebo služieb určených na integráciu s produktom VELUX ACTIVE. Tieto aplikácie tretích strán, produkty alebo služby sa riadia podmienkami a zásadami týchto tretích strán, ktoré sa na ne vzťahujú. Spoločnosť VELUX nenesie zodpovednosť za túto integráciu.

   Spoločnosť VELUX nenesie a nepreberá zodpovednosť za aplikácie tretích strán, produkty alebo služby a za úspešnú integráciu s produktom VELUX ACTIVE. Navyše spoločnosť VELUX nepreberá zodpovednosť za chyby alebo opomenutia tretích strán, ktorých dôsledkom bude akékoľvek prerušenie prevádzky produktu VELUX ACTIVE.

   8.1. Aplikácia Apple HomeKit.

   Produkt VELUX ACTIVE je integrovaný s aplikáciu Apple HomeKit. To znamená, že vaše interakcie s ovládaním aplikácie VELUX ACTIVE sa odosielajú do aplikácie Apple Home Kit (Home). V databáze aplikácie Apple HomeKit sa ukladá aktuálny stav a hodnoty parametrov.

   Akékoľvek otázky týkajúce sa aplikácie Apple HomeKit musia byť adresované spoločnosti Apple. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Apple sa riadi zásadami ochrany súkromia spoločnosti Apple a zmluvnými podmienkami aplikácie Apple HomeKit, ktoré sú k dispozícii na adrese www.apple.com.

   Upozorňujeme, že ak si nainštalujete aplikáciu VELUX ACTIVE prostredníctvom aplikácie Apple HomeKit, funkcie aplikácie VELUX ACTIVE sú obmedzené na prevádzku a zobrazenie hodnôt snímača. Na vypnutie automatického otvorenia okien pri opustení domova potrebujete prepínač odchodu, pretože otváranie okien nemôžete vypnúť prostredníctvom aplikácie Apple HomeKit.

   Ovládanie tohto príslušenstva s podporou aplikácie HomeKit vyžaduje zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 9.0 alebo novším. Automatické a diaľkové ovládanie tohto príslušenstva s podporou HomeKit si vyžaduje zariadenie Apple TV so systémom tvOS 10.0 alebo novším, prípadne iPad so systémom iOS 10.0 alebo novším, nastavenými ako domáce centrum.

   8.2. Analytika

   Spoločnosť VELUX využíva anonymné údaje o používaní za účelom optimalizácie softvéru, ktorý je zahrnutý v produktoch VELUX ACTIVE. Preto používame nástroje Fabric IO a Google Analytics.

  1. 9. Aktualizácie aplikácie VELUX ACTIVE
  2. Ste povinní mať vždy nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. V prípade, že tak neurobíte, spoločnosť VELUX nemôže niesť zodpovednosť za prevádzku a bezpečnosť aplikácie VELUX ACTIVE. Aktualizácie aplikácie budú sprístupnené alebo rozosielané od spoločnosti VELUX A/S prostredníctvom obchodov App Store alebo Google Play a vyžadujú si, aby ste konali.

  3. 10. Ukončenie používania aplikácie VELUX ACTIVE
 • Ak si z akéhokoľvek dôvodu želáte ukončiť používanie aplikácie VELUX ACTIVE, musíte resetovať bránu. Pozrite si pokyny týkajúce sa resetovania brány na miestnej stránke podpory aplikácie VELUX ACTIVE v časti Časté otázky.

  Keď resetujete bránu, dostaneme informáciu, že ste ukončili svoj vzťah so spoločnosťou VELUX. Po tom, ako túto informáciu prijmeme, prestane zhromažďovať údaje o všetkých používateľoch (vrátane správcu a/alebo účtov hostí), ktoré sú spojené s bránou. Vaše historické osobné údaje uchovávame po doby uvedené v zásadách ochrany súkromia spoločnosti VELUX, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy.

  10.1. Nepriame spôsoby ukončenia

  Ak si želáte ukončiť používanie aplikácie VELUX ACTIVE, musíte dodržať postup popísaný v článku 10 vyššie.

  Ak bránu neresetujete, ale začnete iné úkony, dôjde k nasledovnému.

  • Vymažete v aplikácii VELUX ACTIVE svoj identifikátor používateľa (e-mailovú adresu):

  V prípade, že je v rámci účtu zaregistrovaných viacero používateľov a vymažete identifikátor používateľa (e-mailovú adresu), stratíte prístup k aplikácii VELUX ACTIVE. Preto nebudeme môcť identifikovať žiadne údaje o vás po doby uvedené v zásadách ochrany súkromia spoločnosti VELUX, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy. Vaša e-mailová adresa bude vymazaná taktiež z vašich historických údajov. Účet v aplikácii VELUX ACTIVE zostáva však aktívny a ostatní používatelia, ktorí sú zaregistrovaní v aplikácií VELUX ACTIVE, môžu naďalej túto aplikáciu používať.

  V prípade, že v aplikácii VELUX ACTIVE je registrovaný len jeden identifikátor používateľa (e-mailová adresa) a uzavriete svoj účet, ukončíme zhromažďovanie vašich údajov. Navyše vymažeme vaše osobné údaje a v dôsledku toho budú neosobné údaje anonymizované, takže vás už nedokážeme identifikovať na základe vašich údajov. Pozrite si ďalšie informácie v zásadách ochrany súkromia aplikácie VELUX ACTIVE https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy.

  Upozorňujeme, že v prípade oboch vyššie popísaných scenárov bude aplikácia Apple HomeKit stále aktívna a funkčná, pokým v aplikácii Apple HomeKit nevypnete príslušenstvo (aplikácia VELUX ACTIVE). Ďalšie informácie si pozrite na domovskej stránke spoločnosti Apple.

  Vymažete aplikáciu VELUX ACTIVE:

  V tomto prípade spoločnosť VELUX nebude upovedomená o vašom ukončení, pokým nebude vydaná aktualizácia podmienok používania alebo zásad ochrany súkromia aplikácie VELUX ACTIVE. Ak nezareagujete na aktualizáciu podmienok používania alebo zásad ochrany súkromia, budeme vás kontaktovať, aby sme zistili, či si želáte pokračovať alebo ukončiť používanie aplikácie VELUX ACTIVE.

  Keď spoločnosť VELUX dostane potvrdenie ukončenia z vašej strany, začnú plynúť doby uchovávania uvedené v zásadách ochrany súkromia spoločnosti VELUX. Zásady ochrany súkromia spoločnosti VELUX sú k dispozícii na adrese https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy. Aplikácia Apple HomeKit bude stále aktívna a funkčná, pokým v aplikácii Apple HomeKit nevypnete aplikáciu VELUX ACTIVE. Ďalšie informácie si pozrite na domovskej stránke spoločnosti Apple.

  • Prestanete používať aplikáciu VELUX ACTIVE (neaktivita):

  Nemusíte aplikáciu VELUX ACTIVE používať aktívne, ale automatické kontroly pokračujú. Ak nepotvrdíte alebo neprijmete aktualizácie podmienok používania alebo zásad ochrany súkromia aplikácie VELUX ACTIVE, keď budú vydané, kontaktujeme vás, aby sme zistili, či si želáte pokračovať alebo ukončiť používanie aplikácie VELUX ACTIVE.

  Keď spoločnosť VELUX dostane potvrdenie ukončenia z vašej strany, začnú plynúť doby uchovávania uvedené v zásadách ochrany súkromia spoločnosti VELUX. Zásady ochrany súkromia spoločnosti VELUX sú k dispozícii na adrese https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy. Aplikácia Apple HomeKit bude stále aktívna a funkčná, pokým v aplikácii Apple HomeKit nevypnete aplikáciu VELUX ACTIVE. Ďalšie informácie si pozrite na domovskej stránke spoločnosti Apple.

  Upozorňujeme, že ak sa presťahujete z domu alebo bytu s nainštalovanou aplikáciu VELUX ACTIVE a neodstránite bránu, musíte bránu resetovať, aby ste nemohli prostredníctvom aplikácie okná už kontrolovať.

 • 11. Ak prevezmete produkt VELUX ACTIVE napr. od predchádzajúceho majiteľa vášho domu alebo bytu

   V prípade, že sa presťahujete do domu alebo bytu, kde už bol produkt VELUX ACTIVE nainštalovaný predchádzajúcim vlastníkom, ste povinný resetovať bránu. Pozrite si článok 10. Ak bránu neresetujete, predchádzajúci majiteľ môže mať stále kontrolu nad vašimi produktmi VELUX.

  1. 12. Výlučenie zodpovednosti a bezpečnostné upozornenia
 • 12.1. NEJEDNÁ sa o výstražné zariadenie

  • Tento produkt nemôže fungovať ako výstražné zariadenie pre podmienky s extrémnymi teplotami ani podmienky s vysokou vlhkosťou vzduchu.
  • Snímač vnútornej klímy nie je navrhnutý na to, aby fungoval počas vonkajších teplôt, ktoré sú mimo teplotného rozsahu, o ktorom ste boli informovaný v technických údajoch o produkte. To znamená, že v prípade, keď sú teploty mimo rozsahu, hodnoty snímača môžu byť nepresné a ovládanie ACTIVE nemusí otvoriť a zatvoriť okná a/alebo príslušenstvo v súlade s automatickými nastaveniami.
  • V súlade s vyššie uvedeným NIE JE produkt VELUX ACTIVE požiarnym poplachovým systémom, ani systémom odvetrávania dymu.

  12.2. ZÁKAZ manipulácie alebo nezamýšľanej integrácie

  • Nesmiete žiadnym spôsobom manipulovať s produktom, ani kombinovať produkt s aplikáciami tretích strán, ktoré nie sú určené na integráciu s produktom VELUX ACTIVE, a to ani pre vlastné použitie ani pre ďalšiu distribúciu.
  • V prípade odstávky elektriny a prerušenia obvodu nebudú môcť vaše produkty VELUX fungovať, pokým nebude znovu obnovené napájanie.
  • V prípade prerušenia internetového pripojenia, nebudete môcť ovládať vaše produkty VELUX prostredníctvom aplikácie VELUX ACTIVE. Stále však môžete ovládať vaše produkty VELUX prostredníctvom manuálnych lokálne umiestnených ovládacích prvkov .

  12.3. Obmedzenie používania

  • Jednotku kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE môžu používať len osoby s dostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak sú schopné rozpoznať súvisiace nebezpečenstvá.
  • Deti sa nesmú hrať s jednotkou kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE (prepínač odchodu, senzor a aplikácia vnútornej klímy).

  12.4. Nasťahovanie sa do domu alebo bytu s nainštalovaným produktom VELUX ACTIVE

  • V prípade, že sa presťahujete do domu alebo bytu, kde už bol produkt VELUX ACTIVE nainštalovaný predchádzajúcim vlastníkom, musíte resetovať bránu, aby ste zabezpečili, že predchádzajúci majiteľ už nebude mať kontrolu nad vašimi produktmi VELUX. Ak bránu neresetujete, spoločnosť VELUX nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nedovoleného vstupu, atď. v dôsledku toho, že ste neresetovali bránu.

  12.5. Odchod z domu

  • Pri odchode z domu je dôležité aktivovať prepínač odchodu, aby ste vypli automatické otvorenie okien. Môžete tak učiniť kliknutím na ikonu zámku na prepínači odchodu, alebo prostredníctvom aplikácie VELUX ACTIVE.
  • Vy alebo hosťujúci používatelia môžu okná kedykoľvek otvoriť prostredníctvom manuálnych lokálne umiestnených ovládacích prvkov, aplikácie VELUX ACTIVE alebo akýchkoľvek aplikácií tretích strán.
  • Ak ste si nainštalovali aplikáciu prostredníctvom Apple HomeKit, automatické otváranie okien môžete vypnúť len pomocou prepínača odchodu.

   13. Práva duševného vlastníctva

   Na obsah, systém a produkt VELUX ACTIVE sa vzťahujú autorské a patentové práva, práva k obchodným známkam a iné práva duševného vlastníctva. Patenty a obchodné známky sa používajú na základe licencie od Skupiny VELUX. Na texty, fotografie, nákresy, grafiky, zvuk, údaje, počítačový kód, atď. sa vzťahujú autorské práva vlastnené Skupinou VELUX.

   Copyright VELUX A/S 2017. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia a distribúcia bez písomného povolenia spoločnosti VELUX A/S je zakázaná. VELUX ACTIVE s Netatmo, inteligentné riešenie spoločne vyvinuté so spoločnosťou Netatmo Security

  1. 14. Bezpečnosť IT
  2. O bezpečnosť IT sa spoločnosť VELUX hlboko zaujíma. Bezpečnosť IT zabezpečujeme rôznymi prostriedkami, ako sú technické, fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnosť IT sa v prípade produktu VELUX ACTIVE vzťahuje na bezpečnosť zariadenia, bezpečnosť softvéru a bezpečnosť údajov.

   Príkladom technických bezpečnostných opatrení sú riadenie prístupu do IT systémov, šifrovanie prenosov údajov a ukladanie údajov, automatické programy pre vírusy, programy firewallu, obnovovanie a zálohovanie serverov, prístup k IT systémom prostredníctvom individuálnych používateľských mien a hesiel, uzamykanie šetriča obrazovky, kontrola s odopretým prístupom, audity IT bezpečnosti.

   Príkladom fyzických bezpečnostných opatrení sú uzamknuté fyzické archívy, kontrola prístupu do budov prostredníctvom osobných prístupových kariet, alarmy proti vlámaniu a dohľad prostredníctvom kamier

   Príkladom organizačných bezpečnostných opatrení sú školenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti IT, vytvorenie postupov a zásad pre IT bezpečnosť a spracovanie osobných údajov.

   Subdodávatelia spoločnosti VELUX sú poučení, aby dodržiavali podobnú IT bezpečnosť, ako je popísaná vyššie, a vzťahujú sa na nich audity IT, ktoré vykonáva spoločnosť VELUX.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o bezpečnosti IT v spoločnosti VELUX, obráťte sa na vašu predajnú spoločnosť VELUX.

   V prípade produktu VELUX ACTIVE sa uplatnia nasledujúce špecifiká:

   Bezpečnosť zariadenia

   Všetka komunikácia medzi zariadeniami VELUX ACTIVE (brána, prepínač so snímačom, prepínač odchodu, produkty INTEGRA) vo vašej domácnosti je šifrovaná. Uistite sa, že vždy svoje zariadenia aktualizujete na najnovší softvér aplikácie, aby bolo zabezpečenie optimálne tak, ako to popisuje článok 9.

   Softvér

   Všetka dátová komunikácia, ktorú kontroluje spoločnosť VELUX, medzi ovládaním aplikácie VELUX ACTIVE a príslušnými koncovými systémami je šifrovaná.

   Osobné údaje

   Spoločnosť VELUX dodržiava národné a medzinárodné právne predpisy a nariadenia o ochrane osobných údajov. Informácie o tom, ako udržiavame vaše osobné údaje v bezpečí, si pozrite v zásadách ochrany súkromia aplikácie VELUX ACTIVE https://www.velux.sk/o-spolocnosti/velux-active-legal-pages/privacy-policy .


   15. Vyhlásenie o zhode

   Týmto vyhlasujeme, že jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE KIX 300 (brána 3LG E01/NXG01E, snímač vnútornej klímy KLA 300/3LA E06/NXS01 a prepínač odchodu KLN 300/3LN E01/NXD01E) sú v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ a smernicou RoHS 2011/65/ES a boli vyrobené v súlade s harmonizovanými normami EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 a EN 50581(2012).

   Vyhlásenie FCC

   Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE bola testovaná a zistilo sa, že spĺňa limity triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na to, aby poskytli primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v bytoch a domoch.

   Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE generuje, využíva a môže vyžarovať rádiové frekvencie a v prípade, že nie je inštalovaná a používaná v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že toto rušenie sa v konkrétnej situácii neobjaví.

   Ak jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE skutočne spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, ktoré je možné určiť prostredníctvom vypnutia a zapnutia zariadenia, odporúča sa používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie prostredníctvom jedného alebo viacerých opatrení:

   - Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

   - Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou kontroly vnútornej klímy a prijímačom.

   - Pripojte jednotku kontroly vnútornej klímy do zásuvky v inom obvode, než je obvod, v ktorom je pripojený prijímač.

   - Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

   Vyhlásenie o vystavení žiareniu FCC

   Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu RF FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač by mal byť nainštalovaný a prevádzkovaný s minimálnou vzdialenosťou 20 centimetrov medzi žiaričom a vašim telom, a nesmie sa spoločne umiestňovať alebo spoločne prevádzkovať s inou anténou alebo vysielačom. Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

   (1) Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE nesmie spôsobovať rušivé vyžarovanie.

   (2) Jednotka kontroly vnútornej klímy musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané fungovanie.

   Kanadské vyhlásenie o zhode

   Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE je v súlade s bezlicenčnou normou RSS Industry Canada.

   Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE nesmie spôsobovať rušenie a (2) jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané fungovanie zariadenia.

   Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

   Jednotka kontroly vnútornej klímy a jej anténa sa nesmú umiestňovať alebo prevádzkovať spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

   Súlad s UL 2043

   Prístupový bod má dostatočnú požiarnu odolnosť a charakteristiku nízkej produkcie dymu.

   Jednotka kontroly vnútornej klímy je vhodná na prevádzku vo vzdušnom priestore v prostredí budov, napríklad nad zavesenými podhľadmi. Tento prístupový bod je v súlade s článkom 300-22(c) NEC a článkami 2-128, 12-010(3), and 12-100 Kanadského elektrického kódexu, časti 1, C22.1.


   16. Kontakt

  VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

  Galvaniho 7/A

  821 04 Bratislava

  Tel. 02 33 000 543

  e-mail: info.sk@velux.com