Zásady o ochrane osobných údajov VELUX

Rešpektujeme a chránime vaše súkromie. V nasledujúcom texte si môžete prečítať, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako spracúvame údaje poskytnuté alebo zhromaždené našimi digitálnymi platformami, ktoré umožňujú návštevníkom využívať našu webovú stránku a služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov skupiny VELUX sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a lokálnymi právnymi predpismi  na ochranu osobných údajov, platnými na trhoch, na ktorých pôsobíme.

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 je zodpovedná za zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie vašich osobných údajov. Naša materská spoločnosť VELUX A/S je registrovaná v Dánsku pod číslom 300003519 a jej registrované sídlo je na Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm, Dánsko.

1. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Keď spracúvame osobné údaje v súvislosti so zmluvou alebo s budúcou zmluvou, ktorú sme s vami uzavreli alebo s vami plánujeme uzavrieť, právnym základom spracúvania je plnenie uzavretej zmluvy alebo podniknutie krokov na riešenie vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy. Ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, tak ako je to uvedené nižšie, ale nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania údajov spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak poskytujeme osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, poskytujeme vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

2. Dôvod a účel spracúvania osobných údajov
Tu sú hlavné kategórie údajov získavaných spoločnosťou VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a hlavné účely ich získavania a spracúvania.

2.1 Údaje sú súčasťou všeobecných obchodných činností spoločnosti VELUX

Zhromažďujeme osobné údaje o jednotlivcoch, zákazníkoch, zamestnancoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) , kontraktoroch, prepojených spoločnostiach, zástupcoch a firemných zákazníkoch. Údaje môžu obsahovať meno a priezvisko osoby, kontaktné údaje a ďalšie informácie potrebné na účely zamestnania alebo podnikania s vami alebo vašou organizáciou.

2.2 Pomoc pri otázkach
Ak nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou alebo pomocou našich digitálnych platforiem, môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje vrátane vášho mena a priezviska, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov. Tieto údaje nám umožnia reagovať na žiadosti o informácie o výrobkoch spoločnosti VELUX, prijať príslušné opatrenia a poskytnúť cenovú ponuku na inštaláciu výrobkov VELUX alebo zabezpečiť opravu príslušného výrobku, alebo riešiť nároky zo záruky spoločnosti VELUX.  Informácie môžu byť sprístupnené spoločnosti VELUX A/S alebo iným predávajúcim spoločnostiam VELUX, príslušným nezávislým dodávateľom alebo predajcom, aby sme pomohli zákazníkom odpovedať na ich otázky a zabezpečiť konkrétnu službu alebo poskytnúť cenovú ponuku.  

2.3 Zákazníci a potenciálni zákazníci
Môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, vrátane mena a priezviska, kontaktných údajov, platobných údajov a údajov o kreditnej karte, informácií o úvere a ďalších informácií, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre podnikanie s osobou alebo organizáciou. Informácie môžeme zverejniť predajcom alebo nezávislým dodávateľom na spracovanie zákazníckej objednávky vrátane dodávok produktov VELUX zákazníkovi, alebo odpovede na otázky zákazníka. 

2.4 Obchodný rozvoj
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete a osobné údaje zhromažďované na našich digitálnych platformách budú využívané na zlepšenie nášho vnímania spotrebiteľov a budovanie relevantnej komunikácie a ponúk vo všetkých styčných bodoch, ktoré môžete mať s nami a spoločnosťou VELUX A/S. Osobné údaje budú použité aj na vývoj produktov.

2.5 Marketingová komunikácia 

S vaším súhlasom, ak sa takýto súhlas vyžaduje, môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme vás informovali o obchodných činnostiach, produktoch a službách VELUX. Ak nechcete, aby vám boli zaslané žiadne ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek bezplatne odhlásiť z marketingovej komunikácie. Odkaz na odhlásenie môžete nájsť v dolnej časti našich komunikačných kanálov alebo nás môžete kontaktovať e-mailom či poštou. Ak sa rozhodnete odhlásiť z marketingovej komunikácie, vymažeme vaše osobné údaje v priebehu dvoch mesiacov, ak nespracúvame vaše osobné údaje na iné účely uvedené v časti 2.1 – 2.9. týchto zásad.

2.6 Prieskumy návštevníkov a zákazníkov 
Môžeme zhromažďovať osobné údaje z digitálnych platforiem návštevníkov alebo zákazníkov v rámci prieskumov o našich službách a produktoch. Vaše osobné údaje poskytneme spoločnosti VELUX A/S, aby aj VELUX A/S mohla vykonávať príslušné prieskumy. Tieto informácie nebudú bez vášho súhlasu využívané na marketingovú komunikáciu.

2.7 Potenciálni zamestnanci a dodávatelia
Ak sa osoba uchádza o zamestnanie v našej spoločnosti alebo uzavrie s nami zmluvu, môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, diplomy o vzdelaní, príslušné záznamy o kontrole a informácie o odborných záujmoch. Tieto informácie môžeme získať priamo od vás, od agentúry na prijímanie a nábor zamestnancov, od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo z iných verejne dostupných odkazov a zdrojov. Tieto informácie slúžia na informovanie či pomoc pri rozhodovaní o potenciálnej ponuke zamestnania konkrétnej osobe alebo zamestnania osoby na základe zmluvy.

Zásady ochrany osobných údajov pre nábor potenciálnych zamestnacov sú k dispozícii v kompletnom znení.

2.8 Dodržiavanie zákona
Máme právo zhromažďovať osobné údaje podľa požiadaviek alebo na základe zákonov.
Osobné i neosobné údaje, ktoré zhromaždíme, považujeme za dôverné a nikdy nebudú predané ani prenajaté tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v častiach 2 a 4.

3. Ako získavame vaše osobné údaje
Získavame a zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás žiadate o produkty, služby alebo informácie, zaregistrujete sa u nás, zúčastňujete sa verejných fór alebo iných aktivít na našich digitálnych platformách, reagujete na zákaznícke prieskumy  alebo s nami komunikujete iným spôsobom. Informácie zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií ako sú napr. súbory cookies. V tejto súvislosti si prosím pozrite naše Zásady o využívaní súborov cookies (vložte odkaz na zásady o využívaní súborov cookies).

3.1 Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napr. Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Upozorňujeme vás, že iné webové stránky a ich obsah neprevádzkujeme ani neschvaľujeme. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov na každej navštívenej webovej stránke.

4. Poskytovanie dát iným spoločnostiam
Vaše osobné údaje nezdieľame s inými subjektami  výnimkou týchto prípadov:
Ak spoločnosti v rámci skupiny alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad doručovanie zásielok a služby zákazníkom. Tieto spoločnosti nesmú používať vaše osobné údaje na iné účely než pri ktorých vyžadujeme ich spoluprácu alebo ktoré sú požadované zákonom.
Osobné údaje zdieľame so spoločnosťami a inými spoločnosťami, aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov, chránili naše práva a majetok, na dodržiavanie právnych postupov alebo v iných prípadoch ak sa domnievame, že zverejnenie vyžaduje zákon.
Ak nám umožníte poskytovať vaše osobné údaje iným spoločnostiam, napríklad: 
o keď sa rozhodnete poskytovať svoje osobné údaje starostlivo vybraným spoločnostiam, aby vám mohli posielať ponuky a propagovať ich výrobky a služby 
o Ak nám dáte pokyn, aby sme poskytovali vaše osobné údaje tretím stranám alebo platformám tretích strán, ako sú weby sociálnych sietí.
Ak spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb (sprostredkovateľmi), uzatvárame zmluvy o spracúvaní osobných údajov poskytovateľmi služieb. Neuvádzame zoznam všetkých príjemcov osobných údajov, iba tých, ktorí majú sídlo mimo EÚ, pozri nižšie v časti 4.1 – 4.2. 

Dôvodom je, že sme súčasťou veľkej globálne pôsobiacej skupiny, ktorá spolupracuje s veľkým počtom príjemcov dát. Uvedenie všetkých týchto príjemcov v týchto zásadách by neprispelo k zrozumiteľnosti týchto zásad. Taktiež pravidelne meníme dodávateľov. Bolo by preto pre nás veľkou administratívnou záťažou, aby bol aktualizovaný celý zoznam príjemcov. Museli by sme vás tiež informovať vždy, keď pribudne ďalší príjemca alebo keď prestaneme spolupracovať s niektorým príjemcom, čo by ste mohli považovať za obťažujúce. Preto veríme, že uvedenie zoznamu kategórií príjemcov je prehľadnejšie a užívateľsky príjemnejšie ako keby  obsahoval zoznam so všetkými príjemcami.

Príjemcovia mimo EÚ:

4.1 HubSpot 
HubSpot, softvér spoločnosti HubSpot Inc., USA, využívame na naše online marketingové aktivity, napríklad na distribúciu newsletteru. Tento softvér sa využíva pre inbound marketing a pomáha nám so štatistickými analýzami a hodnotením správania prihláseného používateľa, aby sme mohli lepšie koordinovať svoju marketingovú stratégiu a optimalizovať obsah, ktorý vám poskytujeme. Používajú sa súbory cookies. Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach používania a zásadách ochrany súkromia spoločnosti HubSpot Inc. na adrese http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, podliehajú uvedeným zásadám ochrany súkromia.
HubSpot podlieha právnym predpisom TRUSTe EÚ-USA a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks. 

4.2 Živý chat 
Táto webová stránka využíva chatovaciu službu Userlike Live Chat v oblasti modulárnych strešných systémov predovšetkým pre profesionálne klientske skupiny (napr. architekti, remeselníci, developeri). Chatovacia služba Userlike používa súbory cookies na uchovanie obsahu chatu pri surfovaní na stránke a pripojenie k rovnakému operátorovi vždy keď je to možné. Zozbierané údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej stránky a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nosiči pseudonymov, ak nie sú osobné údaje poskytované dobrovoľne pri používaní nástroja živého chatu. Zásady ochrany osobných údajov služby Userlike nájdete tu: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.
Userlike podlieha TRUSTe's EÚ-USA a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.

5. Vaša kontrola a možnosti voľby
Dávame vám možnosť vykonania určitej kontroly a výberu v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním vašich osobných údajov. V súlade s lokálnymi právnymi predpismi máte nasledujúce možnosti: 
Môžete meniť svoje rozhodnutie ohľadom predplatného, odoberania newsletterov a upozornení
Môžete sa rozhodnúť, či chcete  od nás dostávať marketingové informácie o výrobkoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať
Môžete si vybrať, či máme právo poskytovať vaše osobné údaje iným spoločnostiam na zasielanie ich marketingovej komunikácie o ich produktoch a službách 
Môžete si vybrať, či chcete dostávať cielenú reklamu z reklamných sietí, či chcete byť súčasťou výmeny dát, marketingovej analýzy a služieb ďalších poskytovateľov
Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť nepresné alebo neúplné údaje a za určitých okolností môžete požiadať o prenesenie vašich údajov k inému prevádzkovateľovi, o obmedzenie spracúvania a o vymazanie údajov, ktoré o vás máme, z našich záznamov (osobné práva). Môžete taktiež namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. 
Môžete kontrolovať svoje osobné údaje a požiadať o prístup k svojim osobným údajom prostredníctvom zákazníckej služby alebo pomocou pokynov uvedených v komunikácii, ktorá vám bude zaslaná. Upozorňujeme vás, že ak nám nedovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, je možné, že nebudeme schopní vám dodať všetky produkty a služby a niektoré z našich služieb nebudú môcť vziať do úvahy vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré spracúvame alebo uchovávame, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom zákazníckej služby.

V nadväznosti na vašu žiadosť o uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv, budeme reagovať do jedného mesiaca, ale vyhradzujeme si právo predĺžiť toto obdobie o ďalšie dva mesiace. Ak predĺžime lehotu pre odpoveď na vašu žiadosť, budeme vás o tejto skutočnosti informovať do jedného mesiaca od obdržania vašej žiadosti. 

6. Bezpečnosť, neporušenosť a uchovávanie dát
Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a úpravami. Príležitostne preskúmavame naše bezpečnostné postupy, aby sme posúdili vhodnosť použitej technológie a metód. Upozorňujeme, že aj napriek nášmu úsiliu, nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo neprekonateľné. Ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhší čas na uchovávanie osobných údajov, vaše osobné údaje budeme uchovávať iba na čas potrebný na splnenie účelov spracúvania osobných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pravidelne budeme upravovať tieto zásady tak, aby boli vždy aktuálne.

7. Dátové prenosy, úložisko a globálne spracovanie
Naša spoločnosť je súčasťou skupiny VELUX, ktorá pôsobí celosvetovo a môže poskytovať vaše osobné údaje jednotlivým spoločnostiam VELUX alebo tretím osobám kdekoľvek na svete na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov VELUX. Bez ohľadu na to, či osobné údaje prenášame, uchovávame alebo spracúvame, vždy podnikneme primerané kroky na ochranu súkromia vašich osobných údajov. Navyše pri používaní alebo poskytovaní osobných údajov prenesených z Európskej únie dodržujeme požiadavky stanovené na ochranu osobných údajov EÚ- U.S a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, prijímame ďalšie prostriedky a opatrenia podľa práva Európskej únie na zaistenie primeraných záruk alebo získanie súhlasu. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané na serveroch v Európskej únii. 

8. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov VELUX
Príležitostne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov VELUX zmeniť tak, aby zodpovedali najnovším technológiám, praxi v príslušnom priemyselnom odvetví, regulačným požiadavkám alebo iným účelom. Vo všetkých takýchto prípadoch uvedieme najnovšiu verziu týchto zásad na našich digitálnych platformách. Z toho dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o pravidelné oboznamovanie sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov.  Ak to budú vyžadovať platné právne predpisy, požiadame o váš súhlas.

9. Komentáre a otázky
Ak máte pripomienky alebo otázku ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov VELUX, kontaktujte nás, prosím, na info.sk@velux.com alebo telefonicky na 02/ 33 000 543. 
Môžete podať sťažnosť ohľadne spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. V prípade sťažnosti je potrebné, aby ste uviedli vaše meno a priezvisko a vaše kontaktné údaje a odolali ich na info.sk@velux.com. Prešetríme vašu sťažnosť a odpovieme na ňu v lehote jedného mesiaca. Ak sa domnievate, že sme nedokázali uspokojivo vyriešiť vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  .

10. Kontaktné údaje
Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v máji 2018.