Pre koho je určený vernostný program VELUX?

Vernostný program VELUX Profi klub je určený firmám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú montáž výrobkov VELUX.

Prečo vernostný program využiť?

Vo vernostnom programe VELUX Profi klub získavate za svoje nákupy výrobkov VELUX odmeny/peniaze za ktoré si kedykoľvek počas roka môžete vyberať darčeky z nášho katalógu odmien. Odmenu si objednáte jednoducho po prihlásení do svojho účtu.

Prehľad výrobkov v akcii (registrovať je možné iba faktúry s dňom nákupu od 1. 1. 2020)

Peniaze do programu VELUX Profi Klub

Diaľkovo ovládané
strešné okno
VELUX INTEGRA®
s elektrickým alebo
solárnym ovládaním

4 €
Manuálne ovládané
strešné okno VELUX
kategórie Premium
(GGL, GGU, GPL, GPU)
3 €

Manuálne ovládané
strešné okno VELUX
kategórie Štandard Plus
(GLL, GLU)

2 €
Elektricky alebo solárne
ovládaná vonkajšia roleta
(SML, SSL)
3 €
Svetlík VELUX
(základňa + kopula)
4 €
Svetlovody VELUX
(TWR, TLR, TCR)
3 € 
Set na adaptáciu okna
na elektrický alebo
solárny pohon
(KMG+KUX, KSX)
2 €
VELUX ACTIVE
Riadiaca jednotka
vnútorného prostredia
(KIX)
2 € 

Akcia pre montážne firmy vo VELUX Profi Klube

Velux profi klub

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi Klub

PLATNÉ KU DŇU 15. 9. 2017

Prevádzkovateľ vernostného programu VELUX Profi klub

Usporiadateľom je spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 348 611, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4901/B (ďalej len ako "prevádzkovateľ“).

Členovia vernostného programu VELUX Profi klub

Členmi vernostného programu VELUX Profi Klub (ďalej len Program) sa môžu stať iba fyzické, či právnické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na základe zodpovedajúceho živnostenského oprávnenia, vykonávajú montáž výrobkov VELUX (ďalej len člen Programu). Za členov Programu nie sú považovaní jednotliví zamestnanci firem, ale samotná firma zastúpená kontaktnou osobou.

Preambula

Vernostný program VELUX Profi Klub je určený pre realizačné firmy a je zameraný na poskytovanie dodatočných výhod firmám montujúcim výrobky VELUX.

Princíp zbierania bodov za namontované výrobky

Spoločnosť VELUX definuje na svojich stránkach www.velux.sk/profiklub presný zoznam výrobkov a ich bodovú hodnotu, ktorá sa načíta na konto člena Programu po registrácii nákupu. Člen Programu potom môže sledovať kumulovanú hodnotu bodov a vybrať si odmenu za požadovaný počet bodov.

 

Registrácia členstva v programe

Registrácia nového člena Programu prebieha na stránke www.velux.sk/veluxprofiklub. Po vyplnení registračného formulára sú členovi Programu odporučené prístupové údaje.

Registrácia produktov a pripisovanie bodov

Registrácia produktov je možná počas celého roku. Body sa do programu pripisujú cez registračný formulár v sekcii Moje produkty v používateľskom konte. Po vyplnení formuláru a priložení príslušnej faktúry je žiadosť spracovaná a následne po uplynutí maximálne 14 pracovných dní sú pripísané príslušné body.  Faktúra musí byť vystavená v danom kalendárnom roku, v ktorom je faktúra vkladaná do systému a musí byť vystavená obchodníkom na montážnu firmu alebo na koncového užívateľa, ktorému člen Programu montuje výrobky VELUX. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo montáž výrobkov osobne spätne skontrolovať a prípadne upraviť výšku priznaných bodov. Jednotkou hodnoty bodu je 1 EUR. Platnosť bodov je 2 roky od zaregistrovania faktúry.

Výber odmien

Body je možné vyberať iba prostredníctvom odmien, ktoré sú uvedené v sekcii Odmeny vo vernostnom programe VELUX Profi Klub (ďalej len Katalóg).  Maximálna doba dodania tovaru z katalógu na adresu žiadateľa je 21 pracovných dní od dátumu objednania tovaru. V prípade nedoručenia odmeny prosím kontaktujte eva.skrinakova@velux.com

Zánik členstva v programe VELUX Profi klub

  • člen nerealizoval počas dvoch rokov žiadnu transakciu
  • člen Programu poskytol nesprávne údaje v prihláške
  • na žiadosť člena Programu

Poučenie o spracování osobných údajov

Vyplnením a odoslaním registračného formulára udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „VELUX“), v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“). 

Osobné údaje sú spracovávané na účely zabezpečenia identifikácie zákazníka v rámci  programu prevádzkovateľa na účely zasielania pozvánok na kurzy a školenia VELUX, aktuálnych informácií o novinkách VELUX, informácií o aktivitách na podporu Vašej spoločnosti, poskytovania zákazníckych výhod, ponúkania výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav a zasielania priamych marketingových informácií, na účely Vašej propagácie na našich internetových stránkach www.velux.sk. Poskytnutie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou zasielania informácií Vám ako zákazníkovi, pričom osobné údaje budú spracovávané až do času, keď odmietnete ďalšie zasielanie marketingových správ, maximálne však po dobu 7 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Stratou oprávnenia prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov zákazníka zaniká oprávnenie na zasielanie marketingových informácií a príslušné osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom, a to spoločnosti VELUX Česká republika , s.r.o., so sídlom Sokolova 1d, 619 00 Brno, Česká republika, IČO: 532 592; VELUX A/S, so sídlom Aadalsvej 99, 2970 Horsholm, Dánske kráľovstvo.

Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu suhlas@velux.sk, (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu") alebo písomným prehlásením doručeným na aktuálnu adresu sídla prevádzkovateľa.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 122/2013 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby Vám mohol prevádzkovateľ  zasielať obchodné a marketingové informácie.
Prevádzkovateľ môže Vami poskytnuté osobné údaje použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk Vám ako konkrétnemu zákazníkovi. Prevádzkovateľ nikdy nezverejní údaje o Vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať tieto pravidlá spracovania osobných údajov a všeobecne záväzné právne predpisy rovnako ako prevádzkovateľ.

Výsledkom vytvorenia Vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách prevádzkovateľa k Vášmu profilu, ktoré Vám následne môžu byť zasielané ako elektronická správa alebo SMS správa. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami.
Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania prevádzkovateľa; odpis, opravu Vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o Vašej osobe, ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne; právo na prenosnosť Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na Vašu žiadosť; a právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak pominie účel ich spracúvania alebo nastanú iné skutočnosti v zmysle čl. 17 GDPR.

Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť osobitne a manuálne prehodnotil takéto rozhodnutie; máte právo sa k takému rozhodnutiu vyjadriť a napadnúť také rozhodnutie, a na informáciu o výsledku preskúmania takéhoto rozhodnutia bez zbytočného odkladu.
Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu spracúvania údajov, po vypršaní času platnosti súhlasu alebo po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov budú Vaše osobné údaje zlikvidované a vymazané.

Máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo vymazanie Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na aktuálnu adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu suhlas@velux.sk (predmet e-mailu „Odvolanie súhlasu") bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Všeobecné ustanovenia

Neprevziatie výhry, odmeny či výhry a odmeny členov Programu, ktorí nereagujú na výzvu k osobnému prevziatiu výhier a odmien, prepadajú prevádzkovateľovi. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkách rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady celú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, pričom nové pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na www.velux.sk/veluxprofiklub. Pre prípad akýchkoľvek nejasností alebo sporov týkajúcich sa podmienok súťaže si spoločnosť VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o. vyhradzuje právo previesť záväzný výklad podmienok súťaže.

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi Klub sú platné od 15. 9. 2017.