Riešenie spotrebiteľských sporov

1. Predávajúci informuje kupujúceho o možnom mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Úlohou sprostredkovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je poverená Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
2. Spotrebiteľským sporom je spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim.
3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov nie je spoplatnené a náklady s ním spojené si strany nesú samy.
4. Návrh na začatie mimosúdneho konania môže spotrebiteľ podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.