Karty bezpečnostných údajov -
sady pre údržbu VELUX

Stiahnutie karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť VELUX si je plne vedomá povinnosti poskytnúť kartu bezpečnostných údajov k nakladaniu s chemikáliami a zmesami podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH). Na tejto stránke môžete nájsť karty bezpečnostných údajov k nižšie uvedeným sadám pre údržbu VELUX:

 • Stiahnuť ZZZ 148
  Výstražné upozornenie/-a
  H412, Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

  Bezpečnostné upozornenie/-a
  P273, Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

  UFI
  N/A